Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ МЕРЕЊА И ИСПИТУВАЊА ПРИ
ТЕХНОИНСПЕКТ Д.О.О. СКОПЈЕ
Адресa
бул. Борис Трајковски 148
1000 Скопје
Република Македонија
www.tehnoinspekt.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Технички прегледи и периодични испитувања на електрични инсталации за низок напон Технички прегледи и периодични испитувања на системи на заземјување и отпор на заземјување Технички прегледи и периодични испитувања на системи за громобранска заштита
Прва акредитација
06.10. 2014
Дата на важност на сертификатот
05.10. 2022