Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ТДПТУ Недељковиќ ДООЕЛ експорт – импорт Скопје
Инспекциско тело Недељковиќ Скопје
Адресa
Ул. Жан Жорес, бр.65,1000,Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Преглед на мерила за зафатнина и проток за течно гориво и течен нафтен гас
Прва акредитација
04.06.2014
Дата на важност на сертификатот
03.06.2022