Акредитирана лабораторија за калибрација

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Институт за јавно здравје на Република Македонија,
Лабораторија за јонизирачкo зрачењe-Калибрациона единица
Адреса
Ул. 50-та Дивизија бр.6, 1000 Скопје,
Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Дозиметриски големини- Керма во воздух,
Радиозаштитни големини- Амбиентален дозен еквивалент H*(10),
Персонален дозен еквивалент Hp(10) и Hp(0,07)
Прва акредитација
23.04.2014
Дата на важност на сертификатот 22.04.2022