Прв состанок на Tехничкиот комитет за сертификациони тела за 2014

Почитувани,

 

Ве известуваме дека на ден 24.01.2014 во 14 часот во Институтот за акредитација на Република Македонија ќе се одржи првиот состанок на Tехничкиот комитет за сертификациони тела за 2014 година.
За овој состанок го предлагаме следниов:
Дневен ред
1. Усвојување на записникот од I состанок на Tехничкиот комитет за сертификациони тела во 2013 година
2. Одлука за повторно именување на членовите на техничкиот комитет Tехничкиот комитет за сертификациони тела
3. Избор на претседател на Tехничкиот комитет за сертификациони тела
4. Предлог за вклучување на нови членови во Tехничкиот комитет за сертификациони тела
5. Предлог за формирање на работни групи во склоп на Tехничкиот комитет за сертификациони тела
6. Потреба од обука за нов стандард MKS EN ISO/IEC 17065:2012 за сертификациони тела за производи/процеси/услуги
7. Информација за нови документи на ИАРМ за оцена на сертификациони тела за производи/процеси/услуги согласно новиот стандард MKS EN ISO/IEC 17065:2012
8. Разгледување, дискусија и предлагање за одобрување за примена на новите/ ревидираните ЕА и ИАФ документи за примена во сертификациони тела
9. Дискусија за примена на документот на ЕА (EA-3/12 – Политика на ЕА за акредитација на органско производство)
10. Разно

Во прилог Ви ги доставувам документите:

- EA-3/12 - EA Политика на ЕА за акредитација на органско производство


Со почит,