Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ – БМВ - Скопје
Оддел за инспекција
Адресa
бул.Климент Охридски бр.58 б,
1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Контрола на системи за нисконапонски инсталации, заземјување, громобранска заштита, осветление, eлектроенергетски постројки, електрични производи и уреди, енергетски кабли и eнергетски трансформатори до напонско ниво 35 kV, Електрична отпорност на подови
Прва акредитација
10.02.2014
Дата на важност на сертификатот
09.02.2022