Седми состанок на Техничкиот комитет за лаборатории за калибрација

 
Одржан VII -от состанок на Техничкиот комитет за лаборатории за калибрација
 
 
На 24.12.2013 година со почеток во 14.00 часот во просториите на ИАРМ, се одржа VI-от состанок на Техничкиот комитет за лаборатории за калибрација со следниов
 
 
Дневен ред:
 
1. Предлог измени и дополнувања на Правилникот за мерна следливост во РМ (Р05)
2. Предлог за избор на претседател на Техничкиот комитет за лаборатории за калибрација
3. Разно
 
 
Техничкиот комитет е именуван во нов состав, со мандат од 4 години, а за претседател на Комитетот, на одржаната седница членовите на Комитетот ја избраа
д-р Марија Чундева Блаер.