Петти состанок на Tехничкиот комитет за сертификациски тела

Одржан V-от состанок на Tехничкиот комитет за сертификациски тела

 

На ден 01.04.2013 со почеток во 13 часот во Институтот за акредитација на Република Македонија е одржан V-от состанок на Tехничкиот комитет за сертификациски тела со следниов:
Дневен ред
1. Усвојување на записникот од IV состанок на Tехничкиот комитет за сертификациони тела
2. Информација за нов член на Tехничкиот комитет за сертификациони тела
3. Информација за нов стандард MKS EN ISO/IEC 17065:2012 за сертификациони тела за производ
4. Информација за нова ревизија на стандардот MKS EN ISO/IEC 17024:2012 за сертификациони тела за персонал
5. Информација за нов документ на ИАРМ за сведочење на сертификациони тела за системи
6. Информација за предлог - Закон за воведување и одржување на систем за управување со квалитет и заедничка рамка за проценка во државната служба
7. Информација за ревизија на Европската регулатива за органско земјоделие EC 889
8. Информација за нов документ на ЕА (EA-3/XX - EA Guidelines for Accreditation of Organic production Certification)
9. Разно