Седми состанок на Tехничкиот комитет за лаборатории за тестирање

Одржан VII -от состанок на Техничкиот комитет за лаборатории за тестирање

 

На 24.12.2013 година со почеток во 12.00 часот во просториите на ИАРМ, се одржа VII-от состанок на Техничкиот комитет за лаборатории за тестирање со следниов
Дневен ред
1. Усвојување на записникот од VI-от состанок на Техничкиот комитет за лаборатории за тестирање
2. Избор на претседател на Техничкиот комитет за лаборатории за тестирање
3. Информација за промена на барањата за аклредитација (ISO 15189)
4. Разгледување на Правилникот за следливост Р 05
5. Разно
Техничкиот комитет е именуван во нов проширен состав, со мандат од 4 години, а за претседател на Комитетот, на одржаната седница членовите на Комитетот ја избраа проф.д-р Анета Димитровска.