Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

"КАРГОИНСПЕКТ-АГРАР" ДООЕЛ Скопје
Друштво за контрола на квалитет и квантитет на земјоделски и прехранбени производи, дрво и производи од дрво
Адресa
ул."Маршал Тито", блок 2, бр. 14а
1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на квалитет и квантитет на жита и ориз, свежо овошје и зеленчук,производи од овошје и зеленчук
Прва акредитација
26.12.2013
Дата на важност на сертификатот
25.12.2021