Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

КАРГОИНСПЕКТ - ОПРЕМА ДООЕЛ
Скопје
Друштво за контрола на квалитет и квантитет на опрема, машини и технички материјали
Адресa
Маршал Тито Градски Sид блок 2 бр. 14А 1000 Скопје
+38923115233
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на:
Единечно одобрување на возила од категориите L,M,N,O;
АДР одобрување и годишни технички прегледи на возила за пренос на опасни материи;
Преглед на возила кои пренесуваат лесно расипливи стоки АТП;
Топловодни котли на цврсто гориво,
Шпорети на цврсто гориво,
Топловодни котли на цврсто гориво,
Камини и печки на цврсто гориво,
Печки на пелети,
Сирурносни каси и сефови.
Прва акредитација
06.11.2013
Дата на важност на сертификатот
05.11.2021