Акредитирано сертификационо тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

MKД СЕРТИФИКАT - Сертификационо тело при AM ЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Адреса
16 Македонска бригада бб, 1000 Скопје,Р. Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на системи за менаџмент со квалитет - МКС EN ISO 9001:2009 и
МКС EN ISO 9001:2015
Прва акредитација
30 .10. 2013
 Дата на важност на сертификатот
29 .10. 2021