Акредитирана лабораторија за тестирање

 

 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЈЗУ Центар за јавно здравје Штип
Одделение за санитарно-хигиенска дејност со здравствена екологија
Лабораторија за санитарна хемија
Одделение за лабораториска дејност
Адреса
Ул. Христијан Карпош бб, 2000 Штип
Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на вода
Прва акредитација
26.06.2013
Дата на важност на сертификатот
25.06.2021