Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ДПУТ TM ДОО – Штип, Одделение за контрола
Адресa
ул. Брегалничка 54, 2000 Штип
Краток опис на опсегот на акредитација
Контрола на електроенергетски постројки и објекти, електрични инсталации, електро опрема и уреди.
Прва акредитација
11.06.2013
Дата на важност на сертификатот
10.06.2021