Акредитирана лабораторија за тестирање

 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
РИ-ОПУСПРОЕКТ доо - Скопје
Друштво за инженеринг, истражување и услуги Лабораторија за тестирање
Адреса
бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Мерење на бучава во животна средина
Мерење на микроклиматски услови и осветлување
Прва акредитација
21.05.2013
Дата на важност на сертификатот
20.05.2021