Акредитирана лабораторија за тестирање

 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
РИ-ОПУСПРОЕКТ доо - Скопје
Друштво за инженеринг, истражување и услуги Лабораторија за тестирање
Адреса
бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Мерење на бучава во животна средина
Прва акредитација
21.05.2013
Дата на важност на сертификатот
20.05.2021