Акредитирана лабораторија за тестирање

 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Државна фитосанитарна лабораторија - ДФЛ
Адреса
Ул. Александар Македонски бб
1000 Скопје
Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на земјоделски производи, растителен материјал, семе и производи за заштита на растенијата
Прва акредитација
15.03.2013
Дата на важност на сертификатот
14.03.2021