Петти состанок на Tехничкиот комитет за лаборатории за калибрација

 
 
 
До:
Членовите на Техничкиот Комитет (ТК)
за лаборатории за калибрација при ИАРМ
 
 
Предмет:    Покана за присуство на V – от состанок на Техничкиот Комитет (ТК) за лаборатории за калибрација
Место и датум на одржување: Тренинг центар на ИАРМ, 15-02-2013 година
Почеток: 12.00 часот
 
 
Предлог
Дневен ред:
 
  1. Дискусија околу толкувањето на член 20 од Правилникот за технички преглед на возила (Сл. Весник на РМ бр. 81/2010г.)
  2. Разно
 
Претседател,
Д-р Бианка Мангутова-Стоилковска