Четврт состанок на Tехничкиот комитет за лаборатории за калибрација

 
 
До:
Членовите на Техничкиот Комитет (ТК)
за лаборатории за калибрација при ИАРМ
 
 
Предмет:    Покана за присуство на IV – от состанок на Техничкиот Комитет (ТК) за лаборатории за калибрација
Место и датум на одржување: Тренинг центар на ИАРМ, 09.03.2012 година
Почеток: 13.00 часот
 
Дневен ред: 
 
  1. Усвојување на предлог записникот од III-иот состанок  на Техничкиот комитет за лаборатории за калибрaција
  2. Предлог за измени и дополнувања на R15 "Правилник за определување на подрачјата за калибрација, тестирање, сертификација и инспекција",
  3. Разно
  
Со почит,                                                                               
Претседател,

Д-р Бианка Мангутова-Стоилковска