Шести состанок на Tехничкиот комитет за лаборатории за калибрација

 
До:
Членовите на Техничкиот Комитет (ТК)
за лаборатории за калибрација при ИАРМ
 
 
 
Предмет: Покана за присуство на VI – от состанок на Техничкиот Комитет (ТК) за лаборатории за тестирање
 
Место и датум на одржување: Тренинг центар на ИАРМ, 13-02-2013 година
Почеток: 12.00 часот
 
 
Предлог
Дневен ред:
 
1.
1. Усвојување на записникот од V -от состанок на Техничкиот комитет за лаборатории за тестирање
2. Информација за развој на нова шема за акредитација согласно стандардот EN ISO 15189, за медицински лаборатории
3. Формирање на работна група за медицински лаборатории во рамки на Техничкиот комитет за лаборатории за тестирање
4. Информација за примена на процедурата за флексибилен опсег
5. Разно
 
 
Претседател,

Проф. Д-р Анета Димитровска