Информации за имплементација

 
ИАРМ ќе отпочне со оцена  по барање на клиент најдоцна од ви мај 2013.
Од 01 јануари 2014 година сите оценувања ќе се  вршат согласно новиот стандард. 
 
Напомена:
Краен рок за целосна имплементација на новото издание на стандардот е 1 ви март  2015 година.
 

ЈАВЕН ПОВИК