Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ТЕЛО ЗА ИНСПЕКЦИЈА НА БРОИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ЕВН ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
Адресa
ул. Лазар Личеноски бб
1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Прва, периодична и вонредна инспекција на броила за електрична енергија
Прва акредитација
10.10.2012
Дата на важност на сертификатот
09.10.2020