Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЛТА Петрол Сервис ДОО - Скопје
Подружница ЛТА Петрол Контрол - Скопје
Адреса
Бул. АСНОМ, бр.24/1-5,
1000 Скопје, Р. Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација

Инспекција на мерила за зафатнина и проток за течно гориво и течен нафтен гас

Прва акредитација
19.09.2012
Дата на важност на сертификатот 18.09.2020