Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Здружение на возачи Еуротест ДОО Битола
Инспекциско тело за возила и аналогни и дигитални тахографи
Адресa
Индустриска бб
7000 Битола
Краток опис на опсегот на акредитација
Eдинечно одобрување на возила, одобрување на преправени возила, инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор), инспекција на аналогни и дигитални тахографи и таксаметри, инспекција на подготвеноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ – ЕКМТ)
Прва акредитација
18.07.2012
Дата на важност на сертификатот
17.07.2020