Акредитирана лабораторија за тестирање

 
 
Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје Земјоделски Институт
Земјоделски институт - Скопје
Лабораторија за вино и алкохолни пијалоци
Лабораторија за испитување на семе од земјоделски растенија
Лабораторија за контрола на почва, ѓубрива и растителен материјал
Адреса
ул.Натанаил Кучевишки бб, 1000 Скопје
Република Македонија
Ул. 16-та Македонска бригада бр. 3а, 1000 Скопје
Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на вино и шира
Тестирање на семе од житни култури
Тестирање на почва, ѓубрива
Прва акредитација
30.05.2012
Дата на важност на сертификатот
29.05.2020