Акредитирано сертификационо тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

МКС
Македонска организација за сертификација и оценување, ДОО  Скопје
Адреса
Ул. Желево бр.1-4/11
Канцеларија: Булевар Пратизански одреди 106-1/002, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на системи за управување со квалитет МКС EN ISO 9001:2015
Системи за менаџмент на животна средина - Барања со упатства за користење - МКС EN ISO 14001:2015
Прва акредитација
26.03.2012
 Дата на важност на сертификатот
25.03.2020