Акредитирано сертификационо тело

Accreditation Certificate No.

Сертификат за акредитација број

СТ - 005

Акредитирано тело

МКС Македонско трговско друштво за сертификација и оценувањеДОО Скопје

МКС-ДОО Скопје

Адреса

Булевар Партизански одреди 106-1/002, Скопје

www.mqs.com.mk

Краток опис на опсегот на акредитација

Сертификација на системи за управување со квалитет МКС EN ISO 9001:2015

Системи за менаџмент на животна средина - Барања со упатства за користење - МКС EN ISO 14001:2015

Прва акредитација

26.03.2012

 Дата на важност на сертификатот

25.03.2024