Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Центар за возила ЦВО ДОО ОХРИД
Адресa
ул. 15-ти Корпус 292
6000 Охрид
046/262-884
www.cvo.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на возила, тахографи и таксиметри
Прва акредитација
16.03.2012
Дата на важност на сертификатот
15.03.2020