Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ВЕУС Здружение на возачи Велес
Тело за инспекција на возила
Адресa
ул. АСНОМ 13
Велес
Краток опис на опсегот на акредитација
Единечно одобрување на возило L,M,N,O,T,R;
Одобрување на преправани и поправани возила од категориите L, M, N, О, Т и R;
Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор);
Евидентирање на промени што не значат преправка и поправка за возила од категориите L,M,N,O,T,R.
Прва акредитација
29.02.2012
Дата на важност на сертификатот
28.02.2020