Обука за стандардот МКС EN ISO/IEC 17020:2006

 

Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) организира обука на тема „Имплементација на Стандардот МКС EN ISO/IEC 17020:2006 за тела кои вршат инспекција и инспекциски методи за тахографи и таксаметри“.

Обуката ќе се одржи на 22 февруари 2012 година во Тренинг центарот на ИАРМ и истата е наменета за акредитираните инспекциски тела за тахографи и таксаметри, како и за инспекциските тела кои се во постапка на акредитација.

 

 

ЈАВЕН ПОВИК