Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип,
Земјоделски факултет - УНИЛАБ
Адреса
ул. Крсте Мисирков 10-A, п.ф 201
Штип
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на примероци од животна средина- почва, вода и седименти и неоргански ѓубрива
Земање примероци и тестирање на семе
Тестирање на масти и масла, вино и алкохолни пијалоци, овошје и зеленчук, лековити/ароматични билки и зачини
Прва акредитација
27.01.2012
Дата на важност на сертификатот
26.01.2020