Акредитирана лабораторија за калибрација

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Министерство за економија
Биро за метрологија
Сектор за калибрација / Лабораторија за маса, Лабораторија за притисок, Лабораторија за зафатнина и проток, Лабораторија за температура, Лабораторија за електрични големини, Лабораторија за акустика и вибраци
Адреса
Бул. Јане Сандански бр. 109а,
1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрирање на маса, притисок, зафатнина и проток, температура, електрични големини и бучава
Прва акредитација
04.01.2012
Дата на важност на сертификатот 03.01.2020