Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

 
ЕХ ИЗВЕДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
– Скопје
Инспекциско тело за преглед и испитување на електрични инсталации и уреди во обична, противексплозивна и медицинска заштита
 
Адреса
Никола Тримпаре 27а,
1000 Скопје, Р. Македонијa
Телефон
+ 389 3220 471
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на производи и постројки наменети за работа во експлозивни атмосфери, извори на испуштање на запаливи и експлозивни флуиди, нисконапонска електрична инсталација во обична и ех изведба, громобранска заштита и заштитно заземјување, контрола на микроклиматски услови во работна средина (осветление, температура), осветление на спортски објекти и сообраќајници за пешачки сообраќај, нисконапонска електрична инсталација и дополнителни заштитни мерки против превисок допирен напон во простории наменети за медицински цели.
Прва акредитација
10.12.2010
Дата на важност на сертификатот
09.12.2018