Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

БАЛЕКС Д.О.О. Штип
Адресa
ул. Брегалничка 62, Штип
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на аналогни и дигитални тахографи
Прва акредитација
20.07.2011
Дата на важност на сертификатот
19.07.2019