Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

АСУЦ “Боро Петрушевски” на град Скопје - Скопје AСУЦ - Центар за испитување на возила
Адресa
Бул. Едвард Кардељ 26 б, 1000 Скопје 
Краток опис на опсегот на акредитација
Единечно одобрување на возило од категориите L, M, N, О, T, R, S и C
Oдобрување на преправено возило во кое дополнително е вграден:
-уред за погон на возилото на течен нафтен гас и компримиран земјен гас (ТНГ и КЗГ);
-заштитни фолии или обоени стакла;
-механички уред за спојување на моторните и приклучните возила (кука)
Инспекција аналогни и дигитални тахографи
Идентификација и оценка на техничка состојба на возило од категориите L, M, N, О, T, R,S и C и на мобилни машини
Прва акредитација
20.07.2011
Дата на важност на сертификатот
19.07.2019