Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Универзитет Св “Кирил и Методиј” во Скопје - Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер во Скопје,
Лабораторија за тестирање на мебел
Адреса
ул.’’Александар Македонски‘‘ бб, 1000 Скопје
www.fdtme.ukim.edu.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на мебел, градежна столарија и производи од дрво
Прва акредитација
13.07.2011
Дата на важност на сертификатот
 12.07.2019