Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ДТУ КИНЗЛЕ ДООЕЛ Прилеп
Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Адресa
ул. Мирче Ацев бр.64
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Прва акредитација
06.07.2011
Дата на важност на сертификатот
05.07.2019