Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - Скопје
Одделение за верификација на водомери
Адрес
Сервис, 6 септември, ул. Боце Иванов бб, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Преглед на водомери за ладна вода од DN 15 – 150 mm
Прва акредитација
01.06.2011
Дата на важност на сертификатот
31.05.2019