Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Друштво за техничко испитување, анализа и квалитет Еуромак Контрол ДОО Скопје
Лабораторија на Еуромак Контрол
Адреса
Ул. Васил Ѓоргов 29 локал 6, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Земање на примероци вода, тестирање во областа на животната средина (амбиентен воздух, , извори од емисии на супстанци) и безбедност и здравје при работа, тестирање на храна и текстил
Прва акредитација
23.05.2011
Дата на важност на сертификатот
23.05.2019