Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЕКО ДЕТЕКТ Дооел Скопје
Друштво за мерење, анализа, инженеринг и услуги
ЕКО ДЕТЕКТ- Лабораторија за испитување на штетно влијание на нејонизирачки зрачење врз здравјето на луѓето
Адреса
ул. Варшавска 9-4/11, 1000 Скопје
Интернет страна/меил/телефон
+389 (2) 52 96 190
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на нејонизирачко електромагнетно зрачење
Прва акредитација
23.05.2011
Дата на важност на сертификатот
 22.05.2019