Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД АМДТ ДООЕЛ  ТЕТОВО
Работилница за инспекција на тахографи
Адреса
ул. Видое Смилевски Бато бб.
1200 Тетово
www.amdtetovo.com.mk
тел. 044/335-987
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на аналогни тахографи и дигитални тахографи
Прва акредитација
27.04.2011
Дата на важност на сертификатот
26.04.2019