Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело

ФЕМИЛИ ТТВ ДОО Скопје

Адреса
ул. Шидска бр.6 Ѓорче Петров
Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Прва акредитација
28.03.2011
Дата на важност на сертификатот
27.03.2019