Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Месер Вардар Техногас Месер Груп Гмбх  дооел
 Лабораторија за испитување на гасови, гасни смеши и подвижни садови под притисок
Адреса
ул. Источна индустриска зона бб, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Испитување nа гасови, гасни смеши и подвижни садови под притисок
Прва акредитација
16.03.2011
Дата на важност на сертификатот 15.03.2019