Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЈП „Водовод и Канализација“ - Скопје
Центар за санитарна контрола

Хемиска лабораторија за питки води
Хемиска лабораторија за отпадни води
Микробиолошка лабораторија
Адреса
Ул. Никола Парапунов. бб, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на вода
Прва акредитација
01.03.2011
Дата на важност на сертификатот 28.02.2023