Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица
 Лабораторија за тестирање на руда
Адреса
ул. Рударска 28,
2304 Македонска Каменица
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на олово-цинкова руда
Прва акредитација
23.02.2011
Дата на важност на сертификатот 22.02.2023