Анкетен лист

 

Почитувани,
 
Во согласност со барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17011:2006 се бара анализа на повратните информации од клиентите (акредитираните тела за оцена на сообразност), од сите области (лаборатории, инспекциски  и сертификациони тела). Поради тоа, Ве молиме да го пополните анкетниот лист. Информациите добиени од него ќе ни бидат од корист за подобрување на нашето работење.

 

Анкетен лист (OB02-07)