Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Месер Вардар Техногас Месер Груп Гмбх дооел
Инспекциско тело за пренослива опрема под притисок
Адреса
ул. Источна индустриска зона бб, Гази Баба,
1040 Скопје, Р. Македонија
Телефон
02 2581 380 
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на пренослива опрема под притисок
Прва акредитација
24.12.2010
Дата на важност на сертификатот
23.12.2022