Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ТЕХНОЛАБ д.о.о - СКОПЈЕ
Инспекциско тело за безбедност при работа и заштита на животна средина
Адреса
 
Р. Македонијa
Телефон
 
Краток опис на опсегот на акредитација
Работна средина - физички штетности
Контрола на бучава  и на осветленоста
Работна средина - Микроклиматски услови
Контрола на температура, релативна влажност, брзина на струење и релативна влажност
Животна средина - физички штетности
Контрола на бучава
Животна средина - Емисија на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи од стационарни извори
Животна и работна средина – Квалитет на амбиентен воздух
Прва акредитација
15.12.2010
Дата на важност на сертификатот
 14.12.2022