Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје
Одделение за хигиена со здравствена екологија
Одделение за микробиологија со паразитологија
Адреса
III Македонска бригада бр. 18, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на земјоделски производи и производи од животинско потекло, храна, пијалоци, вода Земање на примероци храна и вода
Прва акредитација
15.12.2010
Дата на важност на сертификатот 14.12.2022