Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЕВРО КОНСАЛТИНГ - ДОО Скопје
Лабораторија за испитување на градежни материјали
Адреса
ул. „Петко Јанчевски“ бр.41А - Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на градежни материјали
Прва акредитација
10.12.2010
Дата на важност на сертификатот 09.12.2018