Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Фармахем Дооел, Скопје Фармахем Лабораторија за Животна Средина одделение за тестирање
Адреса
Краток опис на опсегот
Тестирања во областа на животната средина, безбедност и здравје при работа, земање на примероци од животната средина
Прва акредитација
01.12.2010
Дата на важност на сертификатот 30.11.2022