Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

 
Градежно механизационен инженеринг “ГМЦ” – Скопје
Оддел за инспекција
 
Адреса
бул. Кочо Рацин бр. 69/4, 1000 Скопје,
Р. Македонија
Телефон
070/ 328 082
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на лифтови, дигалки и транспортери, рударска опрема, контрола на микроклиматски услови во работна средина и громобранска заштита и заземјување
Прва акредитација
10.11.2010
Дата на важност на сертификатот
 09.11.2022