Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЕКОТЕХ ДОЗИМЕТРИЈА ДОО – Подружница во Скопје
Лабораторија ЕКОТЕХ ДОЗИМЕТРИЈА
Адреса
 
Кузман Јосифовски Питу 28/16, 1000 Скопјe
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на јонизирачко зрачење со определување на амбиентален дозен еквивалент
и определување на персонална дозиметрија
Прва акредитација
02.07.2010
Дата на важност на сертификатот 01.07.2022